I want to see! I want to know! I want to know!
Picture Book of Japanese School Ghost Stories 1
Ghost Stories in the Classroom
Kyoshitsu de okoru kaidan Mitai! Shiritai! Shirabetai!
Nipon no gakko no kaidan e-zukan
Supervision: Tsunemitsu Toru, Illustration: Yamamura Koji
Minerva Shobo
32 pages
1st edition: 2016.02.01
»Minerva Shobo »amazon
I want to see! I want to know! I want to know!
Picture Book of Japanese School Ghost Stories 2
Ghost Stories Hidden in Schools and Restrooms
Gakko ya toire ni hisomu kaidan Mitai! Shiritai! Shirabetai!
Nipon no gakko no kaidan e-zukan 2
Supervision: Tsunemitsu Toru, Illustration: Yamamura Koji
Minerva shobo
32 pages
!st edition: 2016.02.20
»»Minerva Shobo »amazon
I want to see! I want to know! I want to know!
Picture Book of Japanese School Ghost Stories 3
Seven Wonders of School and Specters
Gakko no nana fushigi to Yokai Mitai! Shiritai! Shirabetai!
Nipon no gakko no kaidan e-zukan 3
"Kyoshitsu de okoru kaidan"
Supervision: Tsunemitsu Toru, Illustration: Yamamura Koji
Minerva shobo
32 pages
1st edition: 2016.03.10
»Minerva Shobo »amazon
I want to see! I want to know! I want to know!
Picture Book of Japanese School Ghost Stories (3 volumes)
Mitai! Shiritai! Shirabetai!
Nipon no gakko no kaidan e-zukan 1~3
Gakko ya toire ni hisomu kaidan"
Gakko no nana fushigi to yokai"
Supervision: Tsunemitsu Toru, Illustration: Yamamura Koji
Minerva shobo
!st edition: 2016.03.10
Yamamura Animation, Inc.
Tokyo, Japan
info@yamamura-animation.jp
Yamamura Koji
koji@yamamura-animation.jp
sanae
sanae@yamamura-animation.jp